Ana Sayfa Sivrihisar’ın Manevi Büyükleri

Sivrihisar’ın Manevi Büyükleri

Sivrihisar’ın Manevi Büyükleri

1- Selman-ı Farisî (r.a.); (Cennet’ in hasret çektiği sahabi)

Selman-ı Farisî (r.a.); Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Aleyhissalâtu vesselâm’ın en güzide sahabelerindendir. Hak ve hakikati araya araya bulmuş birisidir. İki cihan serverinin (s.a.v), onun hakkında şöyle bir Hadis-i Şerif’ i vardır. “Hakikat Merih yıldızında dahi olsa Selman onu bulur”

İşte bu büyük sahabe hazretleri; bidayette Hristiyan iken sonradan Müslim olmuştur. Tabii ki bu vaziyete maceralı bir merhaleden geçmiştir.

Memleketi İran’ dan başlayarak sırasıyla; Şam-Musul-Musul’ dan sonra Nusaybin’ e, oradan da Amuriye’ ye (Anadolu’ da Sivrihisar’ın o zamanki adı) gelmiştir.

Sivrihisar’ da bir müddet kalmış, burada çalışıp bir miktar koyun ve sığır elde etmiştir.

Sivrihisar’daki rahibin ölmesine yakın vermiş olduğu nasihat çok ibretli idi. O rahip, Hz. Muhammed’ in (s.a.v) geleceğini ve son peygamber olduğunu kitaplarından biliyordu. Onun bazı evsafını Hz. Selman’ a izah etti.

O da şudur. “Oğlum, dünyada artık bizim mesleğimiz ve yolumuz üzerinde bulunan kimseyi tanımıyorum. Hazreti İbrahim’ in (a.s.) dini üzerine gönderilecek peygamberin gelmesi yakındır. O, Arap topraklarında zuhur edecek, sonra iki taşlık arasında (Medine) bir yere hicret edecektir.

Bu iki taşlık arası hurmalıktır. Onun üzerinde bazı alâmet ve işaretler olacaktır. Hediyeyi kabul edip yiyeceği halde, sadakadan yemeyecektir. Ayrıca iki kürek kemiği arasında “Nübüvvet Mührü” bulunacaktır. Bir yolunu bulursan benden sonra o diyara gidersin”

Böylelikle Sivrihisar’ dan ayrılmış, aradığına kavuşmuştur. ”Men talebe veced de veced” ‘Kim ciddi olarak ararsa Allah ona aradığını buldurur’.

Selman-ı Pak Hazretleri, Hendek Savaşında, hendek kazma fikrini vermiş ve de çok başarılı olmuştur. Aynı zamanda İran’ın Fethine katılmış, İslam ordusuna rehberlik etmiştir. İran’ın fethinde çok faydası dokunmuştur.

İran’ın fethinden sonra Hz. Ömer (r.a.), Selman-ı Farisî Hazretlerini Medayin’ e vali olarak tayin etti. O bu vazifeyi layıkıyla yerine getirdi. Orada da Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Kabri Şerifleri Medayin’ dedir. Rahmetullah-ı Aleyh Rahmeten Vasiaten.

Selman-ı Farisî Hazretleri, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Aleyhissalâtu vesselâm’ ın berberliğini yapmıştır. O yüzden berberler onu pir ittihâz etmişlerdir.

Ahiliğin Anadolu’ da kurucusu Ahi Nimetullah Evran olarak bilinir. Debbağların Piri diye tanınan bu kişiye Ahilik Selman-ı Farisî ve Suheyb-i Rumi’ den geçmiştir. Bütün ahiler arasında bu ananevi şecereye çok önem verilir. “Selman bizdendir, Ehl-i Beytimizdendir.”

“Allah bana ashâbımdan husûsi olarak dört kişiyi sevdiğini bildirip, benim de onları sevmemi emretti. Bunlar Ali, Miktad bin Esved, Selman ve Ebu Zer’ dir.”

“Cennet üç kişinin hasretini çeker; Ali, Ammer bin Yasir ve Selman” gibi pek çok Hadis-i Şerif’ e mazhar olmuştur. İşte böylesine büyük bir sahabenin Sivrihisar’ımız da yaşamış olması bizim için azim bir şereftir.

Bizim bu zatı anlatmaya kalemimiz aciz kalır. Onu en iyi Peygamberimiz bir kısmını yukarıda zikrettiğimiz Hadis-i Şerif’ ler le övmüştür. (Kaynakça: Asâ-yı Şerif-î Mübarek’e ve Sivrihisar’ da Medfun bulunan Sahabe-i Kiram (r.a.) Hazretleri ve Bazı Değerlerimiz.)

2- Sahabe-i Kiram’ dan Hz. Cafer-i Tayyar (r.a)

caferi tayyar - Sivrihisar'ın Manevi Büyükleri

Peygamber Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam’ ın amcasının oğlu, dördüncü halife Hz. Ali’nin (r.a) ağabeyi, ilk Müslümanlardan, Afrika Kıtasına ilk İslam’ı götüren, İslam sancaktarı, şehid, “Fakirlerin babası” övgüsüne mazhar olmuş, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Aleyhissalâtü vesselâm’ a ahlakça ve vücutça en çok benzeyen sahabe Hz. Cafer-i Tayyar’ın (r.a) kabri şerifleri Sivrihisar’ dadır.

Buna dair en kıymetli delil 1325 (1907) Ankara Vilayeti Sâlnâme-i Resmisinde geçmektedir. Aynı zamanda Şeyh Baba Yusuf Sivrihisari Hazretlerinin Mevhûb-u Mahbûb’ unda geçmektedir.

“Vechûn dördüncüsü budur ki iy yar.
Bu şehirde yatur Ca’fer-i Tayyar.”

3- Sahabe-i Kiram’ dan Hz. Abdülvehhâb (r.a.) (Alemdâr-ı Nebi (s.a.v)

abdulvehhab - Sivrihisar'ın Manevi Büyükleri

Ashâb-ı Kirâm’ dan olan Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Aleyhissalâtu vesselâm’ ın Sancaktarı ve Sahabenin büyüklerinden Hz. Abdülvehhâb’ ın (r.a.) Kabri Şerifleri Sivrihisar’dadır.

Buna dair en zâhir delilimiz yine Osmanlı Vilâyeti Salnamelerinde ve Baba Yusuf’ un Mevhûb-u Mahbûb adlı eserindedir.
Bu zât Peygamberimizin (a.sm.) sahabelerinden, fıkıh ilmine sâhib, en takvâ, çok cömert, çok şerefli ve en şecâatlilerindendir. Allah rahmet eylesin, şefaatine mazhar etsin. Âmîn.

4- Şeyh Baba Yusuf Sivrihisari (Anadolu’ya ilk kutsal emaneti getiren zât)

yusuf cami - Sivrihisar'ın Manevi Büyükleri
Şeyh Baba Yusuf Sivrihisarî Hazretlerinin 1492 yılında yaptırdığı Kurşunlu camii.

Sivrihisar’ımızda yetişen manevi büyüklerinden biri de Şeyh Baba Yusuf Hazretleridir.

Hayatı hep istikametle gitmiş, pek çok talebe yetiştirmiş, halka sürekli vaaz-ı nasihat ta bulunmuş, her daim irşâd vazifesini ifâ etmiştir.

Sultan II. Bayezid Han, Bâyezid Camisini yaptırdığında güzel vaaz veren bir âlim ister. O an akla Sivrihisar’ da bulunan Baba Yusuf gelir ve Bayezid Câmiinde ilk vaazı verir. Hatta vaazın tesirinden 3 (üç) Gayri-Müslim, İslamiyet’e geçer.

Sultan Bâyezid ile babalık-oğulluk akitnâmesi yapılır ve onun mürşidi olur. Sultan Bâyezid ki Osmanlı Padişahlarının en âlimi olarak tarihe geçmiştir. İşte böyle birisinin mürşididir.

Baba Yusuf Hazretleri İstanbul’ un fethine katılmış olup, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Aleyhissalâtu vesselâm’ın meşhur Hadis-i Şeriflerine mazhar olmuş birisidir.

Sivrihisar’ da kendi adındaki camii ve kıble cihetindeki türbeyi yaptırmıştır. Fakat camiinin ismi sonradan değişmiş, türbe de yakın zamanda yıkılmıştır.

Baba Yusuf Hazretleri hacca gider. Bir sene mücâvir olarak Mekke-i Mükerreme’ de kalır. Hacer-ül Esved yanında Mevhûb-i Mahbûb eserini ilhamen yazar.

Sonra Medine-i Münevvere’ ye gelir. Medine’ de iken mânevî âlemde veya rüyayı sadıkada; Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Aleyhissalâtu vesselâm’ ın türbesine yakın bir yerde özenle ziyaret ettirilen Asâ-yı Şerif-î Mübarek varmış. Bunu almasını ve üç parçaya bölmesini söyler.

Bir parçasını Bursa’daki Emir Sultan Hazretlerine, diğer parçasını Ankara’daki Hacı Bayram Veli Hazretlerine, diğer parçasını da kendisinde kalmasını ister. Aynı rüyayı türbedarda gördüğü için Asâ-yı Şerif-î kolaylıkla alır. Aynen dediği gibi yapar. Böylelikle Anadolu’ ya ilk gelen kutsal emanet Sivrihisar’ a gelmiştir.

Bu Asâ-yı Şerif-î Mübarek’e yüzyıllarca Sivrihisar’ımızda ziyaretgâh olmuştur. Dünyanın dört bir yanından ziyaret için gelinmiştir. Elhamdülillah Sivrihisar’ımız adeta Anadolu’nun bir manevi merkezi konumuna gelmiştir.

Bayramî tarikatının ileri gelenlerindendir. Hz. Fatih Sultan Mehmet Hanın Hocası, ilk önce mikrobu keşfeden Akşemseddin Hazretlerinin de halifesidir. Kabri İstanbul’daki Hz. Eyyüb El Ensar-i Hazretlerinin (r.a.) (Sahabe Eyüp Sultan Hazretleri) türbesinin yakınlarındadır.

***